Zakres usług

Wykonuję kompleksowe dokumentacje projektowe
oraz opracowania w następującym zakresie:

Kanalizacja Sanitarna

 • Sieci kanalizacyjne
 • Przyłącza kanalizacyjne
 • Przepompownie sieciowe
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Instalacje Wodociągowe

 • Sieci wodociągowe
 • Przyłącza wodociągowe
 • Stacje hydroforowe
 • Analiza sieci

Budownictwo Wodne

 • Stawy rybne, rekreacyjne
 • Regulacje i zmiana przebiegu koryt cieków, rowów, kanałów
 • Modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne dla potrzeb odwodnień, zagospodarowania wód opadowych, operatów wodnoprawnych
 • Operaty wodnoprawne

Kanalizacja Deszczowa

 • Sieci kanalizacji deszczowej
 • Odwodnienie terenu, budowli, wykopów
 • Oczyszczalnie wód opadowych
 • Odwodnienia kopalni

Inne Opracowania Okołoprojektowe

 • Operaty wodnoprawne
 • Analizy przestrzenne
 • Obliczenia hydrologiczne
 • Modelowanie hydrauliczne
 • Analiza modelowa przepustowości sieci
 • Koncepcje zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
 • Analiza i rozwiązanie problemów techniczno – prawnych

Instalacje Gazowe

 • Sieci gazowe
 • Przyłącza gazowe
 • Stacje gazowe